Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

logo_new_3.png

Składki

Składka roczna: 60 zł
Wpisowe: 30 zł
Nr konta SEL: 42 1140 2004 0000 3702 8370 2342

 

Regulamin naliczania i opłacania składki członkowskiej
Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych

 

 1. Regulamin określa zasady uiszczania składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych (dalej SEL) przez członków Stowarzyszenia.
 2. Wysokość składki określona jest przez Walne Zgromadzenie Członków SEL i podana jest do wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Składka członkowska opłacana jest przez wszystkich członków zwyczajnych i wspierających SEL.
 4. Składka członkowska pozwala członkom stowarzyszenia na:
  – Preferencyjne uczestnictwo w organizowanych imprezach i szkoleniach,
  – Prawo do używania nazwy, logotypu i innych atrybutów Stowarzyszenia,
  – Prawo do uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  – Prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnie z właściwymi, szczegółowymi uregulowaniami.
 5. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej niż składka opłacana przez członków zwyczajnych.
 6. Honorowi członkowie SEL są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.
 7. Studenci studiów kierunkowych są zwolnieni z opłacania składki do momentu ukończenia studiów lub ukończenia 27 roku życia – warunkiem jest przedstawienie kopi aktualnej legitymacji studenckiej.
 8. Każdy członek stowarzyszenia dokonujący pierwszej opłaty składkowej zobowiązany jest do jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w kwocie określonej przez Walne Zebranie Członków SEL. Opłata ta nie dotyczy honorowych członków SEL, którzy są zwolnieni z opłacania opłaty wpisowej.
 9. Składkę oraz jednorazową opłatę wpisową należy wpłacić na nr konta SEL: 42 1140 2004 0000 3702 8370 2342 prowadzonym przez mBank. Podając w tytule wpłaty: imię i nazwisko, oraz informacje o celu i okresie wpłaty według wzoru: „Jan Kowalski, składka członkowska za rok 2012”
 10. Obligatoryjnym terminem wpłaty składki członkowskiej jest miesiąc czerwiec.
 11. Członkowie przyjęci w poczet SEL po 1 lipca, płacą połowę wysokości należnych składek, a obligatoryjnym terminem wpłaty jest miesiąc listopad.
 12. Możliwość opłacania składek członkowskich przez nowo przyjętych członków SEL po II kwartale, nastąpi tylko wówczas, gdy do zarządu SEL wpłynie min. 15 nowych deklaracji.
 13. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składki leży w gestii Zarządu SEL.
 14. Zgodnie z § 13. Pkt 1c Statutu SEL, członkowie, którzy nie opłacą składek w w/w terminach i zalegają z opłatą składek przez okres 24 miesięcy, zostają wykreśleni z list członkowskich SEL oraz tracą prawo do posługiwania się jego wizerunkiem.
 15. Członek, który został usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składki, może ponownie starać się o przyjęcie do Stowarzyszenia pod warunkiem uiszczenia zaległości płatniczych.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd, to jest 17.05.2012 r.