Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

logo_new_3.png

Statut stowarzyszenia

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

 
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych” zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie
 
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
 
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 
§ 5.
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.  
 
 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 
 § 6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie edukacji leśnej,  środowiskowej, ekologicznej oraz edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
2. Propagowanie działalności edukatorów leśnych.
3. Kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w relacjach człowiek-przyroda i człowiek-człowiek.
 
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z: ochroną środowiska, gospodarką leśną, działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony różnorodności biologicznej.
2. Współpracę z innymi jednostkami podejmującymi problematykę edukacji
leśnej,  środowiskowej, ekologicznej, edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju.
3. Koordynację działań edukacyjnych w ramach Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie działań mających na celu poprawę efektywności pracy
edukatorów leśnych.
5. Podejmowanie działań związanych z propagowaniem edukacji leśnej, środowiskowej, ekologicznej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
6. Aktywacja i integracja osób zajmujących się edukacją leśną.
7. Poprawa komunikacji, wymiany informacji, doświadczeń edukacyjnych.
8. Reprezentowanie interesów edukatorów (lobbing).
9. Aktywny udział w tworzeniu zasad edukacji leśnej w Polsce, strukturach EU i międzynarodowej: uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach grupy
roboczej Forest Pedagogics Network.
10. Organizację i uczestnictwo w przedsięwzięciach na poziomie lokalnym, regionalnym,  krajowym oraz międzynarodowym.
11. Działalność wydawniczo – informacyjną.
12. Organizację wyjazdów, imprez, koncertów, pikników.
13. Organizację kongresów, konferencji, spotkań i szkoleń.
14. Organizację samokształcenia członków.
 
 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
 § 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
 
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą,  która:
a. za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia
b. jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, 
c. złożyła deklarację zawierające dane, o których mowa w  § 10 ust. 5 lit. a i b, oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 13.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd lub Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązaniu do opłacania składek, a ponadto:
a. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
6. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.
7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Stowarzyszenia.
8. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
9. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
10. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13 ust. 1 lit. b – d.
 
§ 11.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia oraz wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwiania,
c. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
d. używania nazwy, logotypu i innych atrybutów Stowarzyszenia ,
e. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
f. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, zgodnie z właściwymi, szczegółowymi uregulowaniami,
g. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c. popierania i realizowania w granicach swoich możliwości celów Stowarzyszenia,
d. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
 
§ 12.
1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b) do f).
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – wyłącznie z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki określone w § 11 ust. 2 pkt c).
4. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej niż składka opłacana przez członków zwyczajnych.
 
§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b. śmierci członka będącego osoba fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty przez niego praw publicznych bądź likwidacji lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesięcy,
d. skreślenia z listy członków z powodu nagminnego nieprzestrzegania statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt b) do d) decyduje Zarząd lub Zarząd Oddziału w formie uchwały, podając przyczyny skreślenia.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, zgłoszone Zarządowi Głównemu na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest wtedy ostateczna.
4. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest wtedy ostateczna.
 
 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 
§ 14.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Stowarzyszenie może powołać także organ doradczy w postaci Rady Programowej.
 
§ 15.
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Kadencja Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu. Przy czym:
a. Ilość nowoprzyjętych członków nie może przekroczyć ½ składu, członków pochodzących z wyboru danego organu. 
b. Skład taki obowiązuje na okres do upływu kadencji lub wyboru na ich miejsce innych członków przez Walne Zebranie Członków. 
c. Uzupełnieni członkowie muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania Członków.
5. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3  kadencje pod rząd.
 
§ 16
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) z zastrzeżeniem §15, ust. 1. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków zwołanym w pierwszym terminie nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 
§ 17.
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 
§ 18.
1. Kadencja członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Członkowie wybrani do władz Oddziału Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje pod rząd.
3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 
§ 19.
1. Mandat członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Oddziału Stowarzyszenia przed upływem kadencji, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu. 
a. Ilość nowoprzyjętych członków nie może przekroczyć ½ składu, członków pochodzących z wyboru, danego organu. 
b. Skład taki obowiązuje na okres do upływu kadencji lub wyboru na ich miejsce innych członków przez Walne Zebranie Członków. 
c. Uzupełnieni członkowie muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału w sytuacjach wskazanych w § 18 ust. 1 i ust. 1 pkt b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Oddziału postanowi inaczej.
 

Walne Zebranie Członków 

§ 20.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 marca każdego roku.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków, zebranym w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. W takim przypadku ust. 2 nie stosuje się.
4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/2 plus jeden członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 
§ 22
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady stanowiąc Prezydium Walnego Zebrania Członków.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków z zastrzeżeniem §15, ust 1.
 
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
2. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia oraz powierzenia im funkcji określonych w  § 24 ust. 8,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji, 
6. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
10. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
12. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 

Zarząd

 
 § 24.
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 6 członków.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zwoływane są na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż 4 razy w roku. Możliwe jest, aby Zarząd odbywał swe spotkania i podejmował pełnoprawne decyzje na odległość, za pomocą komunikacji internetowej przy użyciu dostępnych narzędzi.
7. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
8. Zarząd składa się z:
a. Prezesa
b. 0 do 3 wiceprezesów
c. Sekretarza
d. Skarbnika
 
§ 25.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8. uchwalanie regulaminów oraz zasad funkcjonowania Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
9. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
10. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
11. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
12. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów dotyczących skreślenia z listy członków,
14. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
 

Komisja Rewizyjna 

 
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 
§ 27.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
8. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
 
§ 28.
1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 2 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 

Rada Programowa

 
§ 29.
1. Decyzję o powołaniu Rady Programowej podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek większości członków Stowarzyszenia.
2. Członków do Rady Programowej Stowarzyszenia zaprasza Zarząd.
3. W skład Rady Programowej może wchodzi od 3 do 7 członków.
4. Rada Programowa pełni funkcje doradcze i opiniujące.
5. Rada Programowa reprezentowana jest przez Prezesa Rady wybranego spośród członków Rady w sposób określony w regulaminie rady programowej.
6. Rada Programowa działa według zasad określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
7. Rada Programowa w porozumieniu z Zarządem Głównym może:
a. opracowywać plany działalności merytorycznej Stowarzyszenia;
b. opiniować i rekomendować projekty prowadzone przez oddziały terenowe i członków Stowarzyszenia;
c. opiniować roczne programy działalności Stowarzyszenia;
d. opiniować roczne sprawozdania Stowarzyszenia;
e. opracowywać sprawozdania ze swojej działalności.
 
 

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

 
§ 30.
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, wg zasad określonych w Statucie.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 2 lata,
b. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
 
§ 31.
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 17 ust. 2.
2. Postanowienia § 19 stosuje się odpowiednio.
 
Walne Zebranie Członków Oddziału 
 
§ 32.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 
§ 33.
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie programów działania oddziałów,
2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału, oraz powierzanie im funkcji określonych w § 38 ust 1.
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.
 
§ 34.
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,
2. Z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.
 
§ 35.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, w terminie do 31 marca każdego roku, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.
 
§ 36.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Zarządu Głównego,
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d. na pisemny wniosek co najmniej 51% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 22 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 
 

Zarząd Oddziału

 
§ 37.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.
 
§ 38.
1.     Zarząd Oddziału składa się z 3 członków – prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza.
2.     Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku/
3.     Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 
§ 39.
1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
d. organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
e. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
f. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie,
g. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
h. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
i. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez:
a. Prezesa
b. Wiceprezesa
 
§ 40.
Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału
 
§ 41.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Oddziału Stowarzyszenia.
 
§ 42.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.
 
§ 43.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. kontrola działalności Zarządu Oddziału,
b. współpraca z Komisją Rewizyjną,
c. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
d. zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
e. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
 
§ 44.
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.
 
§ 45.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
§ 46.
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje.
 
 

 Rozdział VI

Majątek i fundusze 

 
§ 47.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. składek członkowskich,
b. dotacji,
c. środków otrzymanych od sponsorów,
d. darowizn,
e. zapisów i spadków,
f. dochodów z własnej działalności,
g. dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego wraz z jednym innym członkiem Zarządu Głównego łącznie lub Wiceprezes Zarządu Głównego wraz ze Skarbnikiem łącznie bądź Wiceprezes Zarządu Głównego z dwoma innymi członkami Zarządu Głównego łącznie.
7. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jednostki organizacyjnej upoważniony jest Prezes Zarządu tej jednostki wraz ze Skarbnikiem łącznie lub Wiceprezes Zarządu tej jednostki wraz ze Skarbnikiem łącznie.
8. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f. przyjęcie lub odrzucenie spadku.
 
§ 48.
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów składanych przez terenowe jednostki organizacyjne wymagany jest podpis(y) członków Zarządu Oddziału Prezesa lub Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu Oddziału 
 
 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 
§ 49.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.